Wang, Qiangbing, Guangzhou Sailong Additive Manufacturing Co., Ltd., Guangzhou 510700, China, China